Kaytossa oleva kuva Tradeka sijoitus Oy harjoittaa ymparisto ja ilmastoystavallista sijoitustoimintaa 570x380 - Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaa

Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaa

Kaytossa oleva kuva Tradeka sijoitus Oy harjoittaa ymparisto ja ilmastoystavallista sijoitustoimintaa - Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaa

Tradeka-konserni haluaa olla vastuullinen sijoittaja sekä ihmiskunnan yhteistä tulevaisuutta että yhtiön jatkuvuutta silmällä pitäen. Yrityksen sijoitustoiminnalle on tarkat, vastuulliset pelisäännöt, joista ei poiketa missään tilanteessa. Tradeka-sijoitus Oy aloitti vastaamaan Tradekan sijoitustoiminnasta vuonna 2012.

Postitse kuva Tradeka sijoitus Oy harjoittaa ymparisto ja ilmastoystavallista sijoitustoimintaa Yhteiset ilmastoystavalliset tavoitteet tuovat tunnettuutta ja menestysta - Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaaYhteiset ilmastoystävälliset tavoitteet tuovat tunnettuutta ja menestystä

Tradeka-Sijoitus Oy:n tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa konsernin sijoitusomaisuudelle hyvää tuottoa ympäristöystävällisiä menetelmiä noudattaen. Sijoitusten tuotoilla tullaan turvaamaan konsernin toiminta nyt ja jatkossa sekä tärkeät vuosittaiset yhteisen hyvän vuoksi suunnattavat lahjoitukset. Tradeka-konsernin tärkeimpiä liiketoimintaa ohjaavia toimintatapoja on, että vastuullinen yritys tulee aina menestymään, joten ilmasto-ja ympäristöasiat pitää aina ottaa jokaisessa investoinnissa huomioon.

Tradeka-konserni kertoo avoimesti sijoituksistaan, mikä lisää konsernin arvostusta myös valtakunnallisena taitavana sijoittajana. Tradeka-konsernin hoidettavana oleva sijoitusvarallisuus on noussut tällä hetkellä 565 miljoonaan euroon, jota voidaan pitää todella huikeana tuloksena. Yhtiön asettama reaalituotto-odotus pitkälle aikavälille on 4 %.

Postitse kuva Tradeka sijoitus Oy harjoittaa ymparisto ja ilmastoystavallista sijoitustoimintaa Hajautettu osakesalkku on loistava tie menestykseen - Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaaHajautettu osakesalkku on loistava tie menestykseen

Yrityksen strateginen allokaatio on seuraavanlainen:

* 35 % on kiinni osakesijoituksissa

* 25 % on suunnattu korkosijoituksiin

* 40 % varoista on suunnattu kiinteistö- ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin

Tradeka-sijoitus Oy:n osakesalkku on järkevästi hajautettu moniin eri omaisuuslajeihin; sekä suomalaisiin joukkovelkakirjalainoihin ja osakkeisiin että myös erilaisten varainhoitajien rahastoihin.

Osuuskunta Tradeka noudattaa kaikessa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuulliseen sijoittamiseen kuuluvia periaatteita. Tradeka-sijoitus Oy puolestaan edellyttää aina varainhoitajiltaan vastuullista, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaista sijoitustoimintaa. Osuuskunta Tradeka on osallistunut jo vuosia vastuullista sijoittamista edistävään FINSIF ry:n toimintaan.

Tradeka-konserni kaikkine yksiköineen tekee aina sekä jäseniään että omistajiaan pitkällä aikavälillä hyödyttäviä päätöksiä, joten yhtiön vastuullinen toiminta näkyy hienosti myös käytännön päätöksissä. Tiesitkö, että jo vuonna 2010 Tradeka-sijoitus Oy alkoi tehdä vastuullista ilmastopolitiikkaa, jossa yrityksen toimintatapana on huomioida ilmastonmuutoksen nykyiset ja tulevat vaikutukset ja niiden ehkäiseminen omassa sijoitussalkussa.

Tradeka-konsernissa vastuullisuus on todellisia tekoja, jotka näkyvät sidosryhmien lisäksi myös kilpailijoille. Yritys on edelläkävijä parempaa tulevaisuutta ja menestystä tavoiteltaessa. Yrityksen vastuullisuus näkyy jokaisessa uudessa investointi- ja sijoituspäätöksessä, joista esimerkkinä kehitysmaissa mikrolainoja pienyrityksille myöntävä yhtiö. Tradeka-sijoitus Oy toimii aktiivisesti mukana myös Pohjoismaiden vastuullisen sijoittamisen järjestössä Nordic SIF:ssä.

Kaytossa oleva kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija 570x380 - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimija

Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimija

Kaytossa oleva kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimija

Kiinnostus ympäristöasioihin on lisääntynyt viime vuosina kaikkialla maailmassa. Nykyään myös sekä suuret että pienet yritykset ovat huomanneet ympäristöasioihin panostamisen kannattavan myös taloudellisesti.

Postitse kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija Tradeka toimii vastuullisena omistajana ja edellakavijana - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimijaTradeka toimii vastuullisena omistajana ja edelläkävijänä

Yksi Tradekan suurimmista tavoitteista on toimia alansa vastuullisena edelläkävijäyrityksenä.  Tradeka raportoi vuosittain tytäryhtiöistään Restelistä ja Lehtipisteestä. Med Group -konserni raportoi itsenäisesti vastuullisuudestaan YK:n Global Compact -sitoumukseen perustuen Tradekan tavoin.

* Tradeka-konsernin omistamat yritykset harjoittavat vastuullista liiketoimintaa

* Tradeka-konserni tukee yritysten konkreettisia tavoitteita aina vastuullisuuteen ja taloudelliseen menestykseen pyrkien

* Tradeka suuntaa liiketoiminnan tuloksesta aina vähintään 10 % takaisin kiertoon esimerkiksi erilaisten lahjoitusten avulla. Tradeka-konserni toteuttaa voitonjakolupauksensa sekä yhteiskuntavastuullisten hankkeiden että lahjoitus- ja apurahatoiminnan avulla. Tradeka-konsernin ”Luo Uutta- sekä Malta ja toteuta -omistuskategorioiden sijoitustoiminta” sisältyy myös yrityksen yhteiskuntaa rakentavaan ja uudistavaan voitonjakolupaukseen

Tradeka haluaa olla mukana myös edistämässä kohderyhmien, kuten esimerkiksi asiakkaiden, sijoittajien ja tavarantoimittajien asenteiden muuttumista ympäristöystävällisimmiksi. Käytännössä ympäristötietoisuus lisääntyy koko ajan ihmisten asenteiden muuttuessa.

Postitse kPostitse kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija Ilmastonmuutosta torjutaan kaikilla liiketoiminnan osa alueilla - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimijaIlmastonmuutosta torjutaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla

Tradeka-konserni on asettanut tavoitteekseen huomioida ilmasto- ja ympäristöystävällisen toimintatavan kaikessa liiketoiminnassaan ja konsernin jokaisessa yhtiössä. Yrityksen toimintatavat perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin toimintamalleihin.

Tradeka-konsernissa jätteitä ja päästöjä tullaan vähentämään toimialakohtaisesti samalla kertaa kun hankintaketjujen omiin ympäristövaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Jokainen yhtiö tulee laatimaan myös toimialakohtaisen ympäristövaikutusten- ja riskien kattavan arvioinnin.

Tradeka-konsernissa kaikki ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulevat liittymään logistiikasta syntyviin päästöihin, oikeanlaisen, usein kierrätettävän pakkausmateriaalin käyttöön sekä tarkkaan jätteiden käsittelyyn jokaisessa yksikössä. Ympäristöystävälliset toimintatavat säästävät luontoa sekä tekevät yhteisestä maapallosta puhtaamman ja paremman paikan elää että myös lisäävät yrityksen tehokkuutta. Tradekassa ympäristöystävällisyyteen panostaminen tuo vuosittain merkittäviä tuloksia, tehokkuus lisääntyy, päästöt pienenevät ja yhteiskuljetusaste pysyy korkealla. Jokainen ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin laitettu euro tulee maksamaan itsensä takaisin moninkertaisesti liikevoittoina sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä katsottuna.